Louis Cazamian´s Theory of Humour

Monografie se věnuje úvahám francouzského historika a teoretika literatury Louise Cazamiana, které jsou věnovány povaze humoru. Představuje návaznost těchto úvah na Bergsonovu teorii komična jako kontrastu mezi životem a automatismem i na Bergsonovy poznámky věnované humoru jako zvláštnímu typu komické transpozice jazyka. Zároveň však monografie vyzdvihuje, že Cazamian dospívá k vytvoření svébytné teorie.

Více informací

Franz Ficker (1782 – 1849)

Předložená monografie je první kniha o estetice Franze Fickera. Kniha zkoumá teorii nejdůležitějšího univerzitního estetika rakouské monarchie předbřeznového období ze dvou hledisek: institucionálně jako součást rakouské univerzitní politiky a ideově jako součást dějin středoevropské estetiky. Kniha představuje tři nástroje (studijní plány filozofických studií, konkursní zkoušky a učebnice), jež vídeňský dvůr v době restaurace využíval k řízení univerzitní estetiky.

Více informací

Process and Aesthetics

An Outline of Whiteheadian Aesthetics and Beyond
Ondřej Dadejík, Martin Kaplický, Miloš Ševčík, Vlastimil Zuska
Karolinum Press, 2021

Více informací

Společnost pro estetiku

Společnost pro estetiku při Radě vědeckých společností České republiky je dobrovolnou společenskou organizací vědeckých, vědeckopedagogických a odborných členů v oboru estetiky, filozofie a teorie umění i jednotlivých konkrétních věd o umění. Členství je dále otevřeno rovněž pro studenty a laické příznivce těchto vědních oborů.

Více informací

Estetika: The European Journal of Aesthetics

Dne 17. března vyšlo nové číslo časopisu Estetika. Je volně dostupné na adrese estetikajournal.org a lze v něm najít mj. článek Daniely Šterbákové o oceňování díla 4’33“ Johna Cage.

Více informací