POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ V RÁMCI BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ V RÁMCI BAKALÁŘSKÉHO STUDIA (Písemná práce z dějin estetiky; Písemná práce ze soudobých teorií; Písemná práce z teorie jednotlivých druhů umění)

Písemná práce se nepojí s žádnou výukou, byť z hlediska studijního plánu se jedná o samostatný předmět zakončený zápočtem. Smyslem je praktická průprava v psaní odborného textu a tedy i příprava na psaní práce bakalářské. Pro každou z těchto tří prací je zapotřebí dohodnout si školitele/školitelku (např. vás zaujme některé téma z kurzu, který jste navštěvovali, a dohodnete se s vyučující/m na jeho rozpracování do podoby písemné práce; anebo Vás zaujme některé z témat vypsaných pro bakalářské práce – písemná práce se také může stát východiskem pro budoucí bakalářskou práci, ale samotný text písemné práce nesmí být přímo začleněn do textu bakalářské práce). Oslovení budoucího školitele či školitelky je iniciativou studentek/studentů. Téma práce musí být před začátkem psaní konzultováno se školitelem/školitelkou. Rozhodnutí splnit zadání rozšířením již předneseného referátu či uznané seminární práce musí být schváleno školitelem/školitelkou. Bakalářská práce, seminární práce a písemné práce se nesmí po obsahové stránce (znění textu) navzájem překrývat. Kolik času bude zapotřebí na napsání práce (od oslovení školitele/školitelky, po udělení zápočtu) je individuální.

Nejzazší termín odevzdání práce: jeden kalendářní měsíc před předpokládaným zápisem atestace do SISu.

Rozsah práce bude minimálně 15 normovaných stran (27 000 znaků včetně mezer).

Citace a seznam použité literatury uvedený na závěr práce bude vypracován podle některé z aktuálně užívaných citačních norem (např. ISO 690 nebo Chicago Manual of Style 16th edition).

Seznam použité literatury musí být rozdělen na prameny a sekundární literaturu.

Všechny cizojazyčné citace musí být přeloženy, originální znění lze uvést v poznámkách pod čarou.

Úvod > Studium > Písemné práce > POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ V RÁMCI BAKALÁŘSKÉHO STUDIA