VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ / BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:

 • Diplomová práce má mít nejméně 108 000 znaků (tj. 60 normostran); bakalářská práce 72 000 znaků (tj. 40 normostran). Do tohoto rozsahu se započítává poznámkový aparát a naopak nezapočítávají přílohy.
 • Odevzdává se pouze v elektronické verzi a ukládá se do SIsu. Elektronickou podobu práce povinně tvoří tyto samostatné PDF soubory: vlastní řešení práce, abstrakt česky, abstrakt anglicky. Nepovinně může práce obsahovat další přílohy.
 • Musí mít příslušné formální náležitosti: obsahsoupis použité literaturyresumé v českém jazyce a v angličtině a klíčová slova v češtině a v angličtině.

Titulní list práce musí obsahovat následující údaje:

 • název vysoké školy, fakulty a základní součásti fakulty, kde je práce předkládána k obhajobě;
 • označení: bakalářská/di­plomová práce;
 • studijní obor;
 • jméno autora práce;
 • název práce v češtině a v angličtině, je-li práce psána v jiném jazyce než v českém nebo anglickém, pak také název práce v tomto jiném jazyce;
 • jméno vedoucího, případně konzultanta práce;
 • rok odevzdání práce k obhajobě.
 • Na samostatném listě za titulním listem musí být vlastnoručně podepsané prohlášení autora o původnosti práce potvrzující, že:
 • vypracoval práci samostatně;
 • všechny použité prameny a literatura byly řádně citovány;
 • práce nebyla předložena jako splnění studijní povinnosti v rámci jiného studia nebo předložena k obhajobě v rámci jiného vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu (s výjimkou případů upravených mezinárodními smlouvami týkajícími se studijních programů typu joint degree či double degree).
  • Postup práce student/ka průběžně konzultuje se školitelem, příp. s dalšími pedagogy (v opačném případě školitel nemůže vypracovat „posudek školitele“ a práce nebude přijata k obhajobě). První ucelenou verzi práce (strojopis) předkládá školiteli nejpozději dva měsíce před přihlášením práce k obhajobě (student/ka musí vzít v potaz případnou dovolenou školitele/ky či studijní volno a prodloužit o jejich trvání dvouměsíční lhůtu). Termín pro odevzdání práce je standardně nejpozději jeden měsíc před začátkem období, kdy se dle harmonogramu akademického roku konají státní zkoušky a v němž má být práce na základě podané přihlášky obhajována. Věnujte také pozornost podmínkám absolvování Bakalářského, resp. Diplomního semináře (více informací zde).

Přihlašování ke státním závěrečným zkouškám se provádí pouze elektronicky: http://www.ff­.cuni.cz/FF-9690.html

 • Práce musí obsahovat následující části a splňovat uvedené parametry:
  • obsah;
  • úvod, kde student jasně vymezí zvolené téma, přístup a záměr práce;
  • hlavní text, členěný do kapitol s přehledně vedenou argumentací, přesnými citacemi a odkazy. Použité, ale nepřiznané citace či parafráze budou hodnoceny jako plagiát a práce nebude přijata k obhajobě;
  • závěr, který souhrnně a přehledně předestře výtěžky práce;
  • veškerou použitou literaturu s vyčerpávajícími bibliografickými údaji, včetně paginace, ročníků a čísel periodik;
  • abstrakt v češtině a v angličtině;
  • klíčová slova v češtině a v angličtině;
  • autorem podepsané prohlášení o původnosti zpracování. Bližší informace na webu: http://www.ff­.cuni.cz/…kac­ni-prace/
 • Součástí hodnocení je i stylistická úroveň a pravopisná správnost – i výborná práce s hrubými chybami bude hodnocena stupněm dobře.
 • Nedodržení kteréhokoli z termínů (přihlášení tématu, předložení osnovy, odevzdání první i konečné verze) znamená odsunutí obhajoby na poslední termín.
 • Při neobhájení práce rozhodne vedoucí katedry, zda se práce vrátí studentovi k přepracování nebo zda bude zadáno nové téma.

Studijní předpisy a řády FF UK

Úvod > Studium > Písemné práce > VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ / BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: