Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.

Vedoucí katedry

Zaměření: environmentální estetika, estetika přírody, estetika krajiny, estetika každodennosti, pragmatismus, procesuální filozofie

E-mail: ondrej.dadejik@ff.cuni.cz

Vystudoval estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Orientuje se především na dějiny a současnost pojmu estetické zkušenosti, a to jak v rámci kontinentální, tak v rámci anglo-americké tradice. Souvisejícími oblastmi jeho zájmu jsou současné reflexe povahy přírodního krásna, environmentální estetika, estetika krajiny a estetika každodennosti. Působí na Katedře estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v Ústavu věd o umění a kultuře Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od 1. 12. 2021 je vedoucím katedry estetiky FF UK.

Publikace, konference, přednášky (posledních 10 let)

Monografie

Kapitoly v odborných knihách:

 • DADEJÍK, Ondřej, Více než dojem: Deweyho obhajoba impresionistické kritiky. In: Impresionismus v české kultuře 1880–1920. Erik Gilk (ed.), Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2019, s. 27–38. (ISBN 978-80-88278-45-0)
 • DADEJÍK, Ondřej, Zkušenost a struktura: Johna Deweyho a Jana Mukařovského cesta k estetické teorii. In: Bílek, P. A. et al., Stopy pragmatismu. Česká literatura a estetika v dotyku s americkým pragmatismem. České Budějovice, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 2016, s. 25–44. (ISBN 978-80-7394-627-2)
 • DADEJÍK, O., – ZUSKA, V., Krajina jako maska přírody: estetika subverze vs. estetika konformity. In: Stibral, K. – Faktorová, V. (eds.), Krajina – maska přírody. Studie k estetice krajiny a environmentu. České Budějovice: Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 2015 s. 25–44. (ISBN 978-80-7394-569-5)
 • DADEJÍK, Ondřej, Krása zvířat: kdo ji tvoří a pro koho? In: Dadejík, O. – Jaroš, F. – Kaplický, M. (eds.), Krása a zvíře. Studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat. Praha: Dokořán, 2014, s. 15–32. (ISBN 978-80-7363)

Články v odborných recenzovaných časopisech

Články ve sbornících

 • DADEJÍK, O.–KAPLICKÝ, M., Je možné hrát dobré baroko? O stylu ve fotbale a umění. In: Skalický, D.–Wiendl, J. (eds.), Protřepat, nemíchat! Mezi literární vědou a kulturálními studii. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2022, s. 246–260. (ISBN 978-80-7671-057-3)
 • DADEJÍK, Ondřej, Dynamika estetického vektorového pole. In: Estetika centra a periférie – centrum a periféria estetiky. M. Paštéková – P. Brezňan (eds.), Bratislava, Slovenská asociácia pre estetiku 2020, s. 245–254. (ISBN: 978-80-972624-3-3)
 • DADEJÍK, Ondřej, Konec konců: o umění a zvyku. In: Otázky a problémy perspektív umenia, respektíve „koncov umenia“ v estetických, umenovedných a filozofických teóriách. STUDIA AESTHETICA XIX. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2019, s. 108–116. (ISBN 978-80-555-2313-2)
 • DADEJÍK, Ondřej, Na pohřebišti uměleckých děl: Dewey a Adorno o muzeální koncepci umění. In: Pašteková, M. – Brezňan, P., (eds.), Umenie, estetika, politika. Bratislava, Slovenská asociácia pre estetiku 2019, s. 187–196. (ISBN 978-80-972624-2-6)
 • DADEJÍK, Ondřej, O pojetí kartografie v Zemi snivců. In: ASSPICK almanach Kubinstadt. Sborník litoměřických umělců na téma Kubinstadt. Martin Nitsche – Andere Seite Studio (eds.), Litoměřice, ASSociace Kubinstadt & ASSPRESS 2019, s. 40–49. (ISBN 978-80-270-6832-6)
 • DADEJÍK, Ondřej, Instrumentalita nálad: Pragmatismus a užitečná neužitečnost umění. In: Pašteková, M. – Brezňan, P., (eds.), Pragmatické dimenzie umenia a estetiky. Bratislava, Slovenská asociácia pre estetiku 2018, s. 15–28. (ISBN 978-80-972624-1-9)
 • DADEJÍK, Ondřej. Les a imaginace. In: Říše prastará, mocná i zkrocená. Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací. M. Máchová, Z. Orlita, P. Stabrava (eds.), (Doprovodná publikace k výstavě.). Nový Jičín, Muzeum Novojičínska 2017, s. 20–31.
 • DADEJÍK, Ondřej, Napětí mezi životem a uměním: izolacionismus versus kontextualismus u Jana Mukařovského a Johna Deweyho. In: Pašteková, M. – Brezňan, P., (eds.). Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty: Aktuálnosť diela Jana Mukařovského. Bratislava, Slovenská asociácia pre estetiku 2017, s. 271–279. (ISBN 978-80-972624-0-2)
 • DADEJÍK, Ondřej, Centrum a periferie: O estetické zkušenosti obyčejných míst. In: Malura, J. –Tomášek, M. (eds.), Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava, Ostravská univerzita 2016, s. 21–40. (ISBN 978-80-7464-864-9)

Příspěvky na konferencích

 • Moc a bezmoc kánonu. Konference: Kánony (v sieti kontextov, interpretácií a referenčných rámcov). Slovenská asociácia pre estetiku. Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, FF UKF v Nitre, 19–21. 10. 2022, Nitra, Slovensko. (společně se Štěpánem Kubalíkem)
 • The Rhythm of Silence. Mezinárodní konference: Harmonie und Gesellschaft. Konference pořádáná Konrad Adenauer Stiftung společně s Universität Leipzig, 20–22. 5. 2022, Lipsko, Německo.
 • Mýtus muzea. Konference: Odlišnost(i) umění. Katedra filozofie, Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 24–25. 5. 2022, Plzeň. (společně se Štěpánem Kubalíkem)
 • Estetika praktického života a současná estetika každodennosti. Konference: Estetik Markalous a literát John. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 26–27. 4. 2022, Olomouc.
 • Přišel jsem onehdy potmě do světnice… Konference: Kultura a imaginace. Konference pořádaná u příležitosti nedožitých 80. narozenin Vladimíra Boreckého. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 12–13. 11. 2021, Praha.
 • ‘Balast, nebo klíč? O roli doprovodných informací v rámci muzejního účinu’. Konference: Mezi východem a západem: Tradice středoevropského prostoru?, pořádáno Českou společností pro estetiku a Slovenskou asociáciou pre estetiku, 14. a 15. října 2021, Brno (společně se Štěpánem Kubalíkem)
 • Is Natural Beauty Really Frameless? 6th European Summer School in Process Thought, 2.–6. 8. 2021, Katowice, Polsko.
 • Art as a Habit of Positive Disorientation. Mezinárodní konference: Map/Territory – Philosophy and Cartography, 5–8. 11. 2019, The University of Wroclaw (Institute of Philosophy); E. Geppert Academy of Art and Design (Centre for Applied Arts and Innovation Centre), Polsko.
 • The Aesthetic Vector Field. Mezinárodní konference: 12th Internetional Whitehead Conference: Process as Creativity, Process as Concern, 27–30. 8. 2019, University of Brasília, Brazílie.
 • Dynamika centra a periférie. Konference: Estetika centra a periférie – Centrum a periféria estetiky, 23–25. 10. 2019, Slovenská asociácia pre estetiku, Univerzitná knižnica v Bratislave, Slovensko.
 • Umění jako zvyk. Konference: Otázky a problémy perspektív umenia, respektíve „koncov umenia“ v estetických, umenovedných a filozofických teóriách, 17–19. 5. 2019, Prešovská univerzita v Prešove, Štrbské pleso, Slovensko.
 • Poznámky k Deweyho kritice impresionistické kritiky. Konference: Impresionismus v české kultuře 1880-1920, 6–7. 5. 2019, Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc, Česká republika.
 • Na pohřebišti uměleckých děl: Dewey a Adorno o muzeální koncepci umění. Konference: Umenie, estetika, politika, 24–25. 10. 2018, Slovenská asociácia pre estetiku, Univerzitná knižnica v Bratislave, Slovensko.
 • Maps and Art. Mezinárodní konference: Engaging the Contemporary: Reconfiguring the Aesthetic, University of Malta, 1. – 2. 11. 2018, Valetta, Malta (společně se Štěpánem Kubalíkem).
 • Umění a zvláštní instrumentalita nálad. Konference: Komunikace, vědění a nové technologie II. Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 3. 5. 2018, Plzeň, Česká republika.
 • Prostředky zbavené funkce. Několik poznámek k Divným nástrojům Alvy Noëho. Česko-slovenská konference: Unavené umění: kompetence tvůrčí a kritické, 1. bienální konference Společnosti pro estetiku (RVS AV ČR). Muzeum umění Olomouc, 15–16. 3. 2018, Olomouc, Česká republika. (Společně se Štěpánem Kubalíkem)
 • Pragmatická estetika – nové jméno pro staré způsoby myšlení? Česko-slovenská konference: Pragmatické dimenzie umenia a estetiky, Slovesná asociácia pre estetiku, Univerzita Komenského v Bratislavě, 19. – 21. září 2017, Bratislava, Slovensko.
 • Keep Your Distance! On the Aesthetic Conditions of Museum Exhibitions. International Conference on Art, Atmosphere, Museums and Presence, University of Southern Denmark and Faaborg Museum, 15 – 16. září 2017. Odense, Dánsko. (společně s Jakubem Stejskalem)
 • Život jako umění ve filozofii Johna Deweyho, Krize racionality z pohledu rétoriky, umění a věd o kultuře, FF UK v Praze, 22. – 23. května 2017, Praha, Česká republika.
 • Napětí mezi životem a uměním: izolacionismus versus kontextualismus u Jana Mukařovského a Johna Deweyho. Mezinárodní konference: Umenie a estetično jako sociálne a autonomne fakty. Aktuálnosť diela Jana Mukařovského. Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 12–14. 10. 2016, Bratislava, Slovensko.
 • Zkušenost a struktura: O estetické zkušenosti v pojetí Johna Deweyho a Jana Mukařovského. Konference: (Neo)pragmatismus v českém literárním, kulturním a myšlenkovém kontextu. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, 23. 6. 2016, České Budějovice, Česká republika.
 • Hume, Cavell a logika soudů vkusu. Konference: Interpretační potíže ve filozofii Davida Huma. Univerzita Palackého, 25. 9. 2015, Olomouc, Česká republika.
 • Centrum a periferie: O povaze a rozsahu estetické zkušenosti prostředí. Konference: Příroda vs. Industriál? Vytváření prostoru v literatuře, výtvarném umění a filmu. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Antikvariát, galerie a klub Fiducia, 10–11. 9. 2015, Ostrava, Česká republika.

Zvané přednášky

 • O umění a zvyku. Komparatistické středy. 25. 1. 2023, Ústav české literatury a komparatistiky. Filozofická fakulta Univerzity Karlova, Praha.
 • Deweyho cesta oklikou: proč je třeba kvůli teorii o uměleckých dílech na umění na chvíli zapomenout. Jednota filosofická, Univerzita Palackého v Olomouci, 27. 11. 2019, Olomouc, Česká republika.
 • Povaha proměny: muzeum jako pohřebiště i místo znovuzrození. Muzeum umění Olomouc, 27. 3. 2019, Olomouc, Česká republika.
 • Metamorfózy muzea. Ústav literárnej a umeleckej komunikácie. Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 14. 3. 2019, Nitra, Slovensko.
 • Mapy a umění. Filosofická škola No. 7. Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze, Zámek ve Štěkni na Strakonicku, 21–23. 9. 2018, Štěkeň, Česká republika.
 • Atmosféry a rezonance: Topologie obyčejného prostředí. Dům umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 17. 5. 2018, Ústí nad Labem, Česká republika.
 • Snadná a složitá krása zvířat. Katharsis – Spolek studentů estetiky, Jan Čejka Gallery. Kampus Hybernská FF UK v Praze, 6. 4. 2018, Praha, Česká republika.
 • Centrum a periferie. O estetické zkušenosti obyčejného prostředí. Katharsis – Spolek studentů estetiky, Galerie Jaroslava Fragnera. Galerie Jaroslava Fragnera, 18. 4. 2017, Praha, Česká republika.
 • Město a estetická paměť. Týden diverzity. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Cyklus: Divná místa, Kampus Hybernská, 11. 4. 2017, Praha, Česká republika.
 • Více než příběh: Dvojdimenzionální estetika prostředí. Brněnský naratologický kroužek, Masarykova univerzita v Brně, 19. 5. 2016, Brno, Česká republika.

Organizace konferencí

 • Mezi Východem a Západem: Tradice středoevropského prostoru? 2. bienální konference Společnosti pro estetiku (RVS AV ČR). Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Fakulta sociálních studii Masarykovy univerzity v Brně, 14–15. 10. 2021, Olomouc, Česká republika.
 • Unavené umění: kompetence tvůrčí a kritické, 1. bienální konference Společnosti pro estetiku (RVS AV ČR). Muzeum umění Olomouc, 15–16. 3. 2018, Olomouc, Česká republika.
 • Krása, krajina, příroda IX.: Tělo. Akademické konferenční centrum, 12. 11. 2015, Praha, Česká republika.
 • Krása, krajina, příroda VIII.: Voda. Akademické konferenční centrum, 2. 12. 2014, Praha, Česká republika.
 • Krása, krajina, příroda VII.: Město a příroda. Akademické konferenční centrum, 19. 11. 2013, Praha, Česká republika.

Krátké články, texty v katalozích, výstavy

Další

Úvod > Katedra > Vyučující > Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.