Hlavní oblasti výzkumu katedry estetiky

Výzkumná činnost Katedry estetiky FF UK probíhá na dvou rovinách. Na rovině první jsou zkoumány dvě základní oblasti, (1) estetická povaha umění a (2) mimoumělecké estetično, a to v rámci angloamerické i kontinentální estetiky. Druhou rovinu tvoří dějiny estetiky.

V oblasti filozofie umění a mimouměleckého estetična se pracovníci katedry zabývají zejména problémy určení dimenzí estetické zkušenosti, vztahem role percepce a senzace v estetické zkušenosti, otázkami sebereflexe v procesu estetické zkušenosti, dále specifičností zkušeností přírodního estetična, environmentální estetikou, estetikou krajiny, definicí uměleckého díla a kýče, vztahem estetických a uměleckých hodnot a v neposlední řadě i estetickou dimenzí každodennosti.

V rámci dějin estetiky se výzkum soustřeďuje na oblast novověké estetiky, zvláště na estetiku osmnáctého století a renesance, a na estetiku dvacátého století. Mezi dlouhodobě sledované cíle výzkumu Katedry estetiky FF UK náleží také systematické zpracování dějin české estetiky. Důležitá součást výzkumné práce členů katedry pak spočívá v estetice jednotlivých druhů umění, především ve filmové, literární, hudební estetice a estetice výtvarného umění.

Úvod > Věda a výzkum > Hlavní oblasti výzkumu katedry estetiky