Bakalářské studium

Bakalářské studium estetiky je koncipováno jako tříleté jednooborové bakalářské studium. Studium zahrnuje obecný základ studia na FF UK (světový jazyk, základy filozofie), podrobný konceptuální a personální přehled dějin estetiky v kontextu vývoje a dějin světové i české filozofie, teorie a dějin umění. Studium má dvě těžiště – historii oboru a současný stav i trendy světové estetiky, filozofie umění, teorie jednotlivých uměleckých druhů. Vedle přednáškové části kurzů je kladen důraz na práci v seminářích a na samostatné písemné práce. Studenti jsou vedeni k práci s odbornými texty, ke schopnosti analýzy textů, kreativního promýšlení a domýšlení, k polemice a generování hypotéz, řešení problémů, stejně tak jako ke schopnosti aplikace teoretických poznatků na konkrétní materiál umělecké i mimoumělecké tvorby, mediální produkce a každodenna.

 • Přijímací řízení
  • forma a typ studia: prezenční bakalářské
  • počet přihlášených/počet přijatých v roce 2023: 99/17
  • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují
  • přijímací zkouška:
  • pouze jednokolová (ústní):
   • 1) motivace a zájem o obor
   • 2) obecná estetika – vymezení oboru v rámci humanitních disciplín
   • 3) základní orientace v kategoriálním schématu oboru
   • 4) rozprava nad prostudovanou literaturou
  • další požadavky: seznam prostudované odborné literatury a přečtené beletrie
  • možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

Uchazeč o přijetí musí mít úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Přijímací zkouška zkoumá obecný kulturní a historický rozhled uchazeče, základní orientaci v dějinách filozofie, estetiky a v současné problematice oboru na základě předloženého seznamu prostudované odborné literatury, hlubší znalost jednoho či více uměleckých druhů a schopnost kritické reflexe současného uměleckého dění.

 • Profil absolventa
  • Absolvent bakalářského stupně může získat ucelený přehled filozofické estetiky, zahrnující vedle estetických i sociologické a psychologické aspekty kultury a umění, přehled o jednotlivých uměleckých druzích a jejich teoriích (hudba, divadlo, film, literatura, výtvarné umění) a soudobých relevantních kategoriích filozofie umění, mimoumělecké estetiky a estetiky přírody. Nabytá erudice absolventa by měla zahrnovat i základní znalost dějin oboru a jeho kategoriálních proměn.
  • Uplatnění může bakalář estetiky nalézt ve značně široké paletě humanitně zaměřených povolání: kurátordramaturgumělecký kritikodborný redaktortvůrčí pracovník v oblasti reklamy; při rozšíření vzdělání pak jako pedagog.

Seznam-doporučené-literatury-k-přijímacímu-pohovoru-bakaláři

Informace o přijímacím řízení na stránkách FF UK:  ZDE

Aktuální podmínky přijímacího řízení:  ZDE

Den otevřených dveří: sobota 24. 2. 2024 od 10.00 hod. po celý den v Kampusu Hybernská, Hybernská 998/4, Praha 1

Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium