doc. PhDr. Roman Dykast, CSc.

Zaměření: hudební estetika

E-mail: Roman.Dykast@ff.cuni.cz

V roce 1983 absolvoval na Konzervatoři v Kroměříži v oboru housle, absolventský koncert: Jean Sibelius – Koncert pro housle a orchestr d moll, op. 47. Na Filozofické fakultě UK v Praze vystudoval obor hudební věda (1983-1987). Na stejné fakultě na tehdejší katedře dějin umění a estetiky absolvoval postgraduální studium disertační prací „Sémantika hudební exprese“ (1994). V letech 1991-2016 vyučoval na HAMU v Praze. V současné době pedagogicky působí na katedře estetiky FF UK (externě od roku 1997, v částečném interním úvazku od roku 2012). V roce 2007 byl habilitován na HAMU v Praze v oboru dějiny a teorie hudby. Jako hlavní řešitel se podílel na realizaci řady grantových projektů (GAČR, FRVŠ, Ministerstvo kultury ČR, DKR AMU). Ve své odborné badatelské a publikační činnosti se zabývá tematikou dějin a teorie renesanční hudby (monografie „Hudba věku melancholie“), dějinami hudební estetiky (monografie „Harmonie a melodie. Hledání základního principu a původu hudby ve francouzské estetice 18. století“, připravovaná monografie „Dějiny hudební estetiky 17.-19. století“ a tematika vlivu rétoriky a poetiky na utváření nových hudebních forem v rámci aktuálně řešeného grantu GAČR „Podíl rétoriky a poetiky na vývoji hudebních forem v období hudebního klasicismu“), dějinami novodobé hudební teorie prostřednictvím dobových učebnic hudebních naukových disciplín (čtyři monografie věnované estetickým spisům a učebnicím Antonína Rejchy „Hudba jako ryze citové umění“, Pojednání o melodii“, „Pojednání o harmonii“, Pojednání o kontrapunktu“).

Publikace

Monografie

Hudební estetika (spoluautor Jan Vičar)1. vyd. Praha: Nakladatelství AMU, 1998, ISBN 80-85883-30-9, 183 s.; 2. vyd. Praha: NAMU, 2002, ISBN 80-85883-86-4, 184 s.

Hudba věku melancholie. Praha: Togga, 2005, ISBN 80-902912-5-2, 333 s. + 1 CD.

Harmonie a melodie. Hledání základního principu a původu hudby ve francouzské estetice 18. století. 1. vyd. Praha: Togga, 2007, ISBN 978-80-903589-9-7, 87 s.

Antonín Rejcha – Hudba jako ryzí citové umění. 1. vyd. Praha: Togga, 2009, ISBN 978-80-87258-15-6, 202 s.

Antonín Rejcha – Pojednání o melodii. 1. vyd. Praha: Togga, 2012, ISBN 978-80-87258-52-1, 272 s.

Antonín Rejcha – Pojednání o harmonii. 1. vyd. Praha: Togga, 2014, ISBN 978-80-7476-042-6, 420 s.

Antonín Rejcha – Pojednání o kontrapunktu. 1. vyd. Praha: Togga, 2016, ISBN 978-80-7476-104-1, 990 s.

Kapitoly v kolektivních monografiích

Svár artificiální a nonartificiální hudby. In ZUSKA Vlastimil (ed.): Estetika na křižovatce humanitních disciplín. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997, ISBN 80-7184-379-2, s. 139-150.

Příroda a hudební harmonie. In STIBRAL Karel, DADEJÍK Ondřej (ed.): Krása – krajina – příroda. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2009, ISBN 978-80-7363-286-1,  s. 117-127.

Rejchovo pojetí hudební myšlenky. In HONS Miloš (ed.): Hudební teorie dnes a zítra. 1. vyd. Praha: NAMU, 2010, ISBN 978-80-7331-195-7, s. 39-43.

Recepce tvorby J. Haydna v teoretických spisech A. Rejchy. In KUBANDOVÁ Janka, JATIM Juraj (ed.): Hudba v rakúsko-slovenskom regióne v 15.-18. storočí. 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola múzických umení, 2012, ISBN 978-80-89439-31-7, s. 187-198.

Články

Chromatika jako barevný protiklad diatoniky. Živá hudba, 2002, 12, s. 95–108.

Tóny jako čísla a proporce v renesanční teorii hudby. Živá hudba, 2003, 13, s. 95–108.

Modalita a rytmus jako základ výrazového principu v Janáčkově 1. smyčcovém kvartetu. Živá hudba, 2003, 13, s. 63–74.

Jak to humanisté mysleli s hudbou. Slovenská hudba, 2004, 30, č. 1–2, s. 95–108).

Jan Racek a jeho „Slohové problémy italské monodie“. Musicologica Brunensia, 2005, 54, s. 150–157.

Hudba v Diderotově a d’Alembertově EncyklopediiActa Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica-Aesthetica, Musicologica Olomucensia, 2007, 9, s. 87-98.

Otakar Zich – Aesthetic and Artistic Evaluation. Estetika. The Central European Journal of Aesthetics, 2009, XLVI /II/, č. 2, s. 179-188.

Rameauovo objevování hudební harmonie. Ars pro toto, 2012, I, č. 1-2, s. 5-12.

Vliv mechanistické filosofie na formování základů hudební harmonie na pozadí dobového estetického sporu. Ars pro toto, 2016, V, č. 2, s. 5-11.

Články ve sbornících

 

Metodologická východiska Helfertovy koncepce ve srovnání s jinými dobovými estetickými koncepty. In Helfertova Česká moderní hudba. Praha: HAMU, 1996, ISBN 80-85883-20-1, s. 15-20.

Symbolická forma v hudbě. In K aktuálním otázkám hudební teorie. Praha: HAMU, 2000, ISBN 80-85883-20-1, s. 124-130.

Idea musique mesurée ve francouzských akademiích 16. století. In Cantus choralis, Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2003, ISBN 80-7044-550-5, s. 50–56.

Durdíkovo pojetí zlatého řezu. In Sborník z konference uspořádané k 100. výročí úmrtí významného českého filozofa a estetika Josefa Durdíka. Praha: Společnost pro estetiku, 2003, ISBN 80-7308-050-8, s. 86–93.

Keplerovo novoplatonské zdůvodnění působivé síly tercií a sext. In Miscellanea z výročních konferencí 2001 až 2005 /„Nové poznatky o hudbě v zemích Koruny české od počátků do roku 1622/. Praha: Agora, 2006, ISBN 80-86820-02-5, s. 124-131.

Barevná hudba a ťuknuté hlavy. In Svár teorie s praxí III. Praha: Akademie múzických umění, 2006, ISBN 80-7331-077-5, s. 40-42.

Hradeckého Riemannův Rameau. In Svár teorie s praxí IV. Praha: Akademie múzických umění, 2007, ISBN 978-80-7331-107-0, s. 29-32.

Podněty Otakara Zicha k estetice hudebního výkonného umění. In Otakar Zich – Jaroslav Hruban, estetikové z Hostinského školy. Praha: Společnost pro estetiku, 2008, ISBN 978-80-7399-631-4, s. 91-96.

Modalita a rytmus jako základ Janáčkova výrazového principu. In Moravsko-slovenské folklorní inspirace v české a slovenské hudbě. Ostrava: Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, 2010, ISBN 978-80-7368-875-2, s. 67-75.

Hledání nových uměleckých forem v období hudebního klasicismu. In Kopčáková, Slávka – Kvokačka, Adrián (eds.): Súradnice estetiky, umenia a kultúry III. Európske estetické myslenie a umelecká tvorba: pramene, metamorfózy a ich relevancia. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2018, ISBN 978-80-555-1995-1, s. 131-141.

Recenze knižních monografií

 

Fukač, Jiří – Mýtus a skutečnost hudby. Traktát o dobrodružství a oklikách poznání (Praha: Panton, 1989). Hudební rozhledy, 1991, 44, č. 3, s. 143.

Godár, Vladimír – Kacírske quodlibety (Bratislava: Music Forum, 1998). Estetika, 2001, 37, č. 2/3, s. 168-176.

Pečman, Rudolf – Hudební kontexty staré Itálie (Brno: Masarykova univerzita, 2006). Hudební rozhledy, 2007, 60, č. 12, s. 50.

Poledňák, Ivan – Hudba jako problém estetiky (Praha: Karolinum, 2006). Hudební rozhledy, 2008, 61, č. 6, s. 50.

Georgieva, Sylvia – Barokní afektová teorie (Praha: NAMU, 2013). Hudební rozhledy, 2013, 66, č. 10, s. 56-57.

Kljunič, Bojana – Hudební didaktická interpretace: na modelu Beethovenových klavírních sonát (Praha: Signatura, 2014). Hudební rozhledy, 68, 2015, č. 5, s. 55.

Recenze

 

Thein, Karel: Hudba světa a lidská duše – nad skvělou knihou Romana Dykasta Hudba věku melancholie (Mladá fronta Dnes, roč. 16, 2005, č.183, Kavárna, s. 4).

Štědroň, Miloš: Roman Dykast: Hudba věku melancholie (Reflex, 2005, č. 15, s. 4).

Flašar, Martin: Roman Dykast: Hudba věku melancholie (Opus musicum 37, 2005, č. 3, s. 52).

Pečman, Rudolf: Roman Dykast: Hudba věku melancholie (Estetika 41, 2005, č. 3/4, s. 254-257).

Šebesta, Josef: Roman Dykast: Hudba věku melancholie (Hudební věda XLII, 2005, č. 2, s. 222-225).

Daněk, Petr: Roman Dykast: Hudba věku melancholie (Hudební rozhledy 60, 2007, č. 5, s. 52).

Vytlačil, Lukáš: Recenze: Antonín Rejcha – Hudba jako ryze citové umění (Hudební rozhledy 64, 2011, č. 3, s. 56).

Bartoň, Kamil: Recenze: Antonín Rejcha – Hudba jako ryze citové umění (Hudební věda XLII, 2012, č. 4, s. 424-427).

Bystrov, Michal: Dát správný prst na správnou klávesu /Antonín Rejcha: Pojednání o melodii/ (Lidové noviny, 3. 5. 2013).

Kljunič, Bojana: Rejchovo „Pojednání o melodii“ v českém překladu (Hudební výchova, č. 3, roč. 2015, s. 52-53).

Úvod > Katedra > Vyučující > doc. PhDr. Roman Dykast, CSc.