ZADÁVÁNÍ DIPLOMOVÉ / BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:

Student/ka se individuálně obrátí na potenciálního školitele, u kterého chce psát práci, a to průběžně, v případě bakalářských studijních programů obvykle do konce 5. semestru, v případě magisterských studijních programů navazujících obvykle do konce 2. semestru (viz. Harmonogram příslušného akademického roku). V případě, že se školitel se studentem domluví, pošle student/ka e-mailem název práce v českém a anglickém jazyce sekretářce katedry estetiky (Katerina.Novot­na (at) ff.cu­ni.cz), která nové téma zapíše do SISu. Po zapsání názvu práce do SISu student/ka doplní náplň práce a seznam odborné literatury, včetně místa a roku vydání – viz. Opatření děkana č. 10/2014 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací. a poté sdělí tuto skutečnost sekretářce katedry estetiky na e-mail (estetika (at) ff­.cuni.cz), a ta pak zařídí vytištění zadání práce a předání k podpisům. V SIS poté Studijní oddělení schválenou práci potvrdí (potvrzeno Studijním oddělením) a student obdrží ze SIS generovaný e-mail, kde se mu toto potvrzení oznamuje.

Úvod > Studium > Písemné práce > ZADÁVÁNÍ DIPLOMOVÉ / BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: