doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry

Zaměření: estetika 20. století (francouzská jazyková oblast)

E-mail: Milos.Sevcik@ff.cuni.cz

Absolvoval studium oborů estetika a filozofie (1998 Mgr.) na FF UK a později také postgraduální studium oboru estetika (2003 Ph.D., 2004 PhDr.). Od roku 1999 byl zaměstnán na katedře estetiky FF UK jako asistent a od roku 2004 zde pracuje jako odborný asistent. V roce 2021 byl habilitován na Ostravské univerzitě v oboru filozofie. Od roku 2012 do roku 2021 byl vedoucím katedry estetiky. Od roku 2004 pracuje jako odborný asistent také na katedře filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Miloš Ševčík absolvoval zahraniční pobyty na Universität des Saarlandes (2000) a na Universidade de Coimbra (2001). Zabývá se estetikou 20. století a zaměřuje se převážně na francouzskou jazykovou oblast (Bergson, Lévinas).

Publikace (výběr)

Monografie:

 

Články v recenzovaných časopisech:

 

Studie v odborných recenzovaných sbornících a kapitoly v monografiích:

 

 • ŠEVČÍK, M.,Whitehead and Bergson on Creativity and Stagnation in Art, in: Davis, A; Maria-Teresa Teixeira, M.-T.; Schwartz, A. (eds.): Process Cosmology: New Integrations in Science and Philosophy. Palgrave Macmillan 2021.
 • ŠEVČÍK, M.,Prostor-těla v úvahách Josého Gila o tanečném pohybu, in: Rusinova, Z; Kralovič (eds.), Obraz / Rám / Priestor, VŠVU v Bratislave, Bratislava 2020, s. 168–178, ISBN 978-80-8189-037-6.
 • ŠEVČÍK, M.,Rytmus jako proměna na základě opakování a potřeba její variace. K Whiteheadově pojetí estetické zkušenosti s uměním, in: Gerát, I.; Zervan, M. (eds.), Algoritmy obrazov – obrazy algoritmov. K povahe výzkumov v súčasnom umení, Nadácia Novum/VŠVU v Bratislave/Slovart, Bratislava 2019, s. 146–153, ISBN 978-556-4143-0.
 • ŠEVČÍK, M.,Zobrazené tělo jako pulzace energie, in: Brunclík, P. (ed.), Adriena Šimotová 2016/I, Nadační fond Adrieny Šimotové a Jiřího Johna/TOGGA, Praha 2019, s. 185–194, ISBN 978-80-270-6227-0.
 • ŠEVČÍK, M.,Rytmus jako princip sugerovaného života: k Bergsonovým úvahám o roli rytmického uspořádání v estetickém citu, in: Rusinova, Z; Kralovič (eds.), Serialita a repetícía, VŠVU v Bratislave, Bratislava 2017, s. 54–62, ISBN 978-80-8189-015-4.
 • ŠEVČÍK, M.,HLAVÁČKOVÁ, N., Dekódování tancem a stávání se divochem v úvahách Josého Gila, in: Pašteková, M.; Brezňan, P. (eds.), Umenie, Estetika, Politika, Slovenská asociácia pre estetiku, Nitra 2018, s. 289–295, ISBN 978-80-972624-2-6.
 • ŠEVČÍK, M.,Umění jako odhalení a umění jako tvorba: k Bergsonovým úvahám o vztahu umění ke skutečnosti věcnost, in: Pašteková, M.; Brezňan, P. (eds.), Pragmatické dimenzie umenia a estetiky, Slovenská asociácia pre estetiku, Bratislava 2018, s. 230–243, ISBN 978-80-972624-1-9.
 • ŠEVČÍK, M.,Mukařovského nezáměrnost: tajemství, uchvácení a přeludná věcnost, in: Paštéková, M.; Brezňan, P. (eds.), Umenie a estetično jako sociálne a autonómne fakty, Slovenská asociácia pre estetiku, Bratislava 2017, s. 48–63, ISBN 978-80-972624-0-2.
 • ŠEVČÍK, M.,Čas jako hudba a hudba jako čas: Bergsonovo pojetí evidence a sugesce trvání, in: Kopčáková, S.; Makky, L. (eds.), 25 rokov študijného odboru estetika v Prešove. Studia aesthetica XVI., Prešovská univerzita, Prešov 2017, s. 54–63, ISBN 978-80-555-1799-5.
 • ŠEVČÍK, M.,A Testimony about Ontological Metaphor and the Expression of Problematic Meaning: Jan Patočka on the Relation between Myth and Literature, in: Incesu, F. (ed.), 2nd International Akşit Göktürk Conference. Myths Revisited, Diltra, Istanbul 2013, s. 172–183, ISBN 978-9944-0890-4-3.
 • ŠEVČÍK, M.,Požadavky hodnot: problém estetických hodnot u Mikela Dufrenna, in: Kolář, M. (ed.), Krása významu, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem 2013, s. 52–63, ISBN 978-80-7414-638-1.
 • ŠEVČÍK, M.,The Intimacy of Inside and the Danger of Outside: the Personal, Sensory and Affective Aspects of Patočka´s and Levinas´s Concepts of home and the Dwelling, in: Duyan, E.; Öztürkcan, C. (eds.), House & Home from a Theoretical Perspective, I., ARCHTHEO´12 Conference Proceedings, DAKAM Publishing, Istanbul 2012. s. 152–156, ISBN 978-605-4514-04-5.
 • ŠEVČÍK, M.,Primordial, Sacred and Secular Architecture: Jan Patočka’s Theory of the Work of Architecture, in: Duyan, E. (ed.), Theory for the Sake of the Theory I., ARCHTHEO 2011, DAKAM, Istanbul 2011, s. 456–464, ISBN 978-605-4514-04-5.
 • ŠEVČÍK, M.,Patočka’s Reflections on Literature and Meaning, in: Diaconu, M.; Ševčík, M. (eds.), Aesthetics Revisited. Tradition and Perspectives in Austria and the Czech Republic, LIT Verlag, Wien 2011, s. 25–34, ISBN 978-3-643-90123-1.
 • Ševčík, M., Relação entre ciência e arte na filosofia de Jan Patočka, in: de Andrade Martins, R. et al. (eds.), Filosofia e Historia da Ciência no Cone Sul. Seleção de Trabalhos do 6o Encontro. Campinas: Associacao de Filosofia e Historia da Ciencia do Cone Sul, 2010, s. 431–438, ISBN 978-0-557-41213-6.
 • ŠEVČÍK, M.,Aisthesis: mimo dějiny: (Lyotardova myšlenka estetické existence), in: Sošková, J. (ed.), Súčasné umenie v medzidisciplinárnej komunikácii, Prešovská univerzita, Prešov 2009, s. 173–180, ISBN 978–80–555–0043–0.
 • ŠEVČÍK, M.,Obraz jako nepředmětnost (poznámky ke koncepci uměleckého díla v myšlení E. Lévinase, G. Bataille a M. Blanchota), in: Sošková, J. (ed.), Filozoficko-estetické reflexie posthistorického umenia, Prešovská univerzita, Prešov 2008, s. 168–176, ISBN 978–80–8068–699–4.
 • ŠEVČÍK, M.,Georges Bataille’s Reflections on the Artwork: the Artwork as a Transgression, in: Budil, I. T.; Strohsová, K. (eds.), Variety of anthropological knowledge: 7th Annual Anthropological Symposium, University of West Bohemia, Plzeň 2009, s. 25–30, ISBN 978-80-7043-863-3.
 • ŠEVČÍK, M.,Smích jako trest, potěšení a protijed (Poznámky k Bergsonovu pojetí smíchu a komické představivosti), in: Budil, I. (ed.), Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, III, Nakladatelství a vydavatelství Vlasty Králové, Ústí nad Labem 2007, s. 137–146, ISBN 978-80-87025-12-3.
 • ŠEVČÍK, M.,„Síla“ a její překonávání v myšlení Jana Patočky, in: Budil, I.; Zíková, T. (eds.), Totalitarismus 3, Nakladatelství a vydavatelství Vlasty Králové, Ústí nad Labem 2007, s. 117–121, ISBN 978-80-87025-15-4.

 

Překlady:

 • Gil, J., Cunninghamovy série, Filosofický časopis, 2022, roč. 78, č. 1, s. 175–191, ISSN 0015-183, přeložili Ševčík, M.; Hlaváčková, N.
 • Focillon, H., Chvála ruky, Filosofický časopis, 2018, roč. 74, č. mimořádné číslo 3, s. 69–84, ISSN0015-1831, přeložili Ševčík, M.; Jiráková, K.
 • Pepper, S. C., O vztahu filozofie a umění, in: Kaplický, M.; Ševčík, M.; Dostálová, L. (eds.), C. Pepper. Setkávání metafyziky s estetikou, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2012, s. 99 –107, ISBN 978-80-261-0159-8, přeložili Ševčík, M.; Kaplický, M. a kol.
 • Levinas, E., Transcendence slov. O „Škrtech“ Michela Leirise. Filosofický časopis, roč. 60, 2012, č. 3, s. 505–510, ISSN: 0015-1831, přeložili Ševčík, M. a kol.
 • Levinas, E., Realita a její stín, Filosofický časopis, roč. 57, 2009, č. 6, s. 871–886, ISSN 0015-1831, přeložili Ševčík, M. a kol.
 • Lévinas, E., Jiný u Prousta, Estetika, roč. 40, 2004, č. 1–2, s. 1–6, ISSN 0014–1291, přeložil Ševčík, M.

 

Ostatní články a drobné texty:

 • Dostálová, L.; Ševčík, M., Úvodem, in: Dostálová, L.; Ševčík, M. (eds.), Filosofický časopis, roč. 64, zvláštní číslo 3, 2018, Studie k teorii umění Henriho Focillona. Život forem v žitém světě, s. 7–10, ISSN 0015-1831.
 • Kaplický, M.; Ševčík, M.; Dostálová, L., Úvodní slovo, in: Kaplický, M.; Ševčík, M.; Dostálová, L. (eds.), C. Pepper. Setkávání metafyziky s estetikou, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2012, s. 5–8, ISBN 978-80-261-0159-8.
 • Diaconu, M.; Ševčík, M., Preface, in: Diaconu, M.; Ševčík, M. (eds.), Aesthetics Revisited. Tradition and Perspectives in Austria and the Czech Republic, LIT Verlag, Wien 2011, s. 7–10, ISBN 978-3-643-90123-1.
 • Ševčík, M., Henri Bergson > Kniha, do které se zapisuje čas, Anthropos, 2006, č. 8, s. 51–53, ISSN 1446–5541.

 

Recenze:

 • Ševčík, M., Estetika na křižovatce (humanitních disciplín), Estetika, roč. 36, č. 1, s. 61–64, ISSN 0014-1291.
 • Ševčík, M., Zdeněk Mathauser: Estetika racionálního zření, Estetika, roč. 36, č. 2, s. 61–63, ISSN 0014-1291.

Zvané přednášky:

 

 • Tvář nepřítomného: dotvoření a postižení individuálního zákona, Adriena Šimotová a Jiří John a jejich místo v kontextu výtvarného umění a kultury XX. století a současnosti, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 8. 10 2021
 • Komično v úvahách Vladimíra Boreckého, Kultura a imaginace. Konference pořádaná u příležitosti nedožitých 80. narozenin Vladimíra Boreckého, 12.–13. 11. 2021, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova
 • Problém významu humoru v kontextu úvah Louise Cazamiana, Doktorský seminář, Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Ostravská Univerzita, 10. 6. 2020, přednáška:
 • Prostor-těla v úvahách Josého Gila o tanečném pohybu, Obraz – Rám – Priestor, VŠVU v Bratislave, 7. –8. 11. 2019
 • Bergsonism of Louis Cazamian’s Theory of Humour, 5th European Summer School in Process Thought, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 6–10, 8. 2018
 • Rytmus jako proměna na základě opakování a potřeba její variace: k Whiteheadově pojetí estetické zkušenosti, Algoritmy obrazov – obrazy algoritmov, VŠVU v Bratislave, 15.–16. 5. 2018
 • Rytmus jako princip sugesce a rytmus jako princip sugerovaného života: k Bergsonovým úvahám o roli rytmického uspořádání v estetickém citu, Serialita s repetícia ako tvorivé principy integrovaného umeleckého diela, VŠVU v Bratislave, 18.–19. 5. 2017
 • Zobrazené tělo jako pulzace energieZobrazené tělo jako pulzace energie, Adriena Šimotová a její místo v kontextu výtvarného umění a kultury XX. století a současnosti, Univerzita Karlova, 24.–25. 11. 2016
 • Mukařovského nezáměrnost: tajemství, uchvácení a přeludná věcnost, Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty. Aktuálnosť diela jana Mukařovského, Slovenská asociácie pre estetiku/Univerzita Komenského v Bratislave, 12.–14. 10. 2016
 • Čas jako hudba a hudba jako čas: Bergsonovo pojetí evidence a sugesce trvání, Súradnice estetiky, umenia a kultury II., Prešovská univerzita, 10. 10. 2016
 • Jako „zážitek náměsíčného“: neosobní a afektivní charakter estetické distance, Súradnice estetiky, umenia a kultury I., Prešovská univerzita, 5. 11. 2015
 • The Arts in Space and Space in the Arts: Patočka’s Conception of the Spatial Arts Phenomenology, Affectivity and Embodied Mind, Západočeská univerzita v Plzni, 23. 4. 2015
 • Mechanismus humoru v úvahách Louise F. Cazamiana, UNESCO Philosophy Day/Night 2018, Prešovská univerzity v Prešove/Wave – centrum nezávislej kultúry, Prešov, 15. 11. 2018
 • Afektivní, smyslové a personální předpoklady hmotné architektury v úvahách Jana Patočky, cyklus přednášek Estetika prostoru & Prostor estetiky, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha, 21. 3. 2017

 

Vystoupení na odborných konferencích, workshopech a seminářích

 • The ‘Virtual Force’ in Maxine Sheets Johnstone’s Phenomenological Account of Dance, A Phenomenology of Virtuality?, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, 22.–24. 1. 2020
 • Interpretace vztahu moderní literární tvorby a mýtu u Jana Patočky, Studia humanitatis IX, Ostravská univerzita, 11. 5. 2022 (společně s D. Blahutkovou)
 • The Concept of the “Space of the Body” in José Gil’s Reflections on Danced Movement: The Space of the Body as an Affective Map, Synesthesia, Symbiosis and Atmosphere, , Coordinates of Aesthetics, Art and Culture VI. Art, Aesthetics and the Philosophy of Everyday Life, Prešovská univerzita, 11.–13. 11. 2020
 • Unique Content and Social Impact Of Mechanism Of Humour, 21st International Congress of Aesthetics, University of Belgrade, 22.–26. 7. 2019
 • José Gil’s Concept of ‘The Space of the Body’ and its Applicability to Various Kinds of Arts, 21st International Congress of Aesthetics, University of Belgrade, 22.–26. 7. 2019,
 • Humor and Irony in the Comic of Language in Hebrew Bible, The American Comparative Literature Association’s 2019 Annual Meeting, Georgetown University, Washington, DC, 7.–10. 3. 2019
 • Konec expresivního a narativního paradigmatu tance v úvahách Josého Gila, Otázky a problémy perspektív umenia, respektíve „koncov umenia“ v estetických, umenovedných a filozofických teóriách II., Prešovská univerzita, 18.–20. 5. 2019 (společně s N. Hlaváčkovou)
 • Dekódování tancem a stávaní se divochem v úvahách Josého Gila, Umenie, estetika, politika, Slovenská asociácia pre estetiku/Univerzitná knižnica v Bratislave, 24.–26. 10. 2018 (společně s N. Hlaváčkovou)
 • Art as Creative Energy and Comprehension of the World: Jan Patočka’s Considerations on Aesthetic Education, World Phenomenology Institute’s 42nd Annual Cambridge Conference: Phenomenology and Aesthetics, World Phenomenology Institute, Harvard University, 13.– 15. 6. 2018
 • Literature as the Accentuation of Resonance: Patočka’s Philosophy of Literature, The World Phenomenology Institute 41st Annual Cambridge Conference: Phenomenology of Polyrelationality: The Question of Consciousness Revisited, World Phenomenology Institute/Harvard University, 7.– 9. 6. 2017
 • Artistic Creativity in Bergson and Whitehead, 11th International Whitehead Conference: Nature in Process. Novel Approaches to Science and Metaphysics, University of the Azores, 25. –28. 7. 2017
 • Umění jako odhalení a umění jako tvorba – K Bergsonovým úvahám o vztahu umění ke skutečnosti, Pragmatické dimenzie umenia a estetiky, Univerzita Komenského v Bratislave, 19. – 21. 9. 2017
 • Mimo opakování i anarchií | k Whiteheadovu pojetí funkce rytmického uspořádání, Unavené umění: Kompetence tvůrčí a kritické, Mozarteum, Olomouc, 15.–16. 3. 2018
 • Trhlina a nesoulad: Focillonovo pojetí svobody umělecké tvorby, odborný seminář Katedry filozofie FF ZČU v Plzni věnovaný Henrimu Focillonovi, 4. 5. 2017
 • Diskontinuita jako prostředek zdůraznění kontinuity: Bergsonovo pojetí evidence a umělecké sugesce nepočitatelné multiplicity trvání, Diskontinuity – ve vědě, umění, zkušenosti, 1.–2. 12. 2016
 • Rytmus jako přítomnost aisthesis: odhalení smyslovosti v estetické události, minikonference Plzeňského platónského kroužku, Katedra filozofie FF ZČU v Plzni, 30. 6. – 1. 7. 2016
 • The Distance of the Exotic: Bullough’s Idea of Psychical Distance from the Perspective of Levinas’s Concept of the Aesthetic, The World Phenomenology Institute 40th Annual Cambridge Conference: Posthumanism and Phenomenology: Focus on the Modern Condition of Boredom/Solitude/Loneliness/Isolation, World Phenomenology Institute, Harvard University, 8. –10. 6. 2016
 • The Ontology of Style: Patočka’s Reflections on Style in the Plastic Arts, Joint Conference of International Society of Phenomenology & Literature (37th Annual Conference) International Society of Phenomenology, Aesthetics & The Fine Arts (18th Annual Conference): The Role of the Creative Imagination in Engaging the Idea of the Cosmos, World Phenomenology Institute, Harvard University, 4. –7. 6. 2013
 • The Relation of Art and Science in Patočka’s Philosophy, The Relations among Myth, Philosophy, Art, and Science in Jan Patočka’s Thought, Západočeská univerzita v Plzni, 09. 12. 2013
 • Individual Expression of General Meaning: Jan Patočka on the Transformation of Myth in Modern Literature, ANZSA 2013, Macquarie University, Sydney, 4.–5. 2. 2013
 • The Place of Art in the Solidarity of the Shaken: Patočka’s Conception of Meaning in Modern Art and Society, Solidarity, Memory, Identity, University of Gdansk, 20.–21. 9. 2012
 • The Intimacy of Inside and the Danger of Outside: The Personal, Sensory, and Affective Aspects of Patočka’s and Levinas’s Concepts of Home and the Dwelling, ARCHTHEO 2012, Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul, 31. 10.–3. 11. 2012
 • Nároky hodnot: problém estetických hodnot u Mikela Dufrenna, Krása významu/The Beauty of Meaning, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 22. 11. 2012
 • A Testimony about Ontological Metaphor and the Expression of Problematic Meaning: Jan Patočka on the Relation between Myth and Literature, Myths Revisited, University of Istanbul, 28.–29. 11. 2011
 • Primordial, Sacred and Secular Architecture: Jan Patočka’s Theory of the Work of Architecture, ARCHTHEO 2011, Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul, 23.–26. 11. 2011
 • Fragmental Essence of Philosophical Discourse (the Task of Philosophy in Jan Patočka’s Early Writings), CIFLx, First Lisbon International Conference of Philosophy, University of Lisbon, 27.–29. 10. 2011
 • Two Manners of the Disclosure of the Universe (Jan Patočka on the Relation of Literature and Philosophy), Colloque international: Philosophie et litterature, University of Pau, 10.–12. 3. 2010
 • Patočka’s Reflections on Literature and Meaning, New Research in Aesthetics in the Czech Republic and Austria, Západočeská univerzita v Plzni/Rakouská knihovna v Plzni, 16.– 18. 9. 2010
 • Estetická intuice u C. S. Peppera a H. Bergsona, odborný seminář Katedry filozofie FF ZČU v Plzni věnovaný Stephenu C Pepperovi, 25. 11. 2010
 • A Change in Essence? (M. Heidegger, J. Patočka and J.-L. Nancy on Hegel’s Thesis of the Past Character of Art), Aesthetic Dimension of Visual Culture, Univerzita Karlova/AVU v Praze, 20.–22. 10. 2009
 • Aisthesis: mimo dějiny (Lyotardova myšlenka estetické existence), Filozoficko-estetické reflexie post-historického umenia II, Prešovská univerzita, 28.–30. 1. 2009
 • Inside the Visual Horizon – an Architectonical Feeling (Jan Patočka’s Considerations on Architecture), Architecture and Phenomenology II, Kyoto, Japan, 26.–29. 6. 2009
 • Science and Art in the Philosophy of Jan Patočka, VI Encuentro de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur (AFHIC 2008), Montevideo, Uruguay, 27.–30. 5. 2008
 • Georges Bataille’s Reflections on the Artwork: The Artwork as a Transgression, 7th Annual Anthropological Symposium ‘Variety of Anthropological Knowledge’, Západočeská univerzita v Plzni, 27.11.2008 – 28.11.2008
 • Obraz jako nepředmětnost (poznámky ke koncepci uměleckého díla v myšlení E. Lévinase, G. Bataille a M. Blanchota), Stratifikácia medzidiscipinárnych komunikácií a filozoficko – estetické reflexie „posthistorického“ umenia, Prešovská univerzita, 6.–8. 9. 2007
 • The Power and Its Disruption by Art (Concept of Artwork in Jan Patočka’s Work), XVIIth International Congress of Aesthetics: Aesthetics Bridging Cultures, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, 9.–13. 7. 2007
 • „Síla“ a její překonávání v myšlení Jana Patočky, Totalitarismus III – totalita, autorita a moc v proměnách času a prostoru, 5. 2007, Západočeská univerzita v Plzni

 

 

Výzkumné granty od externích poskytovatelů

 • 2018–2019, Cazamianova teorie humoru, Grantová agentura České republiky, hlavní řešitel
 • 2016–2018, Proces a estetika: explicitní a implikovaná estetika v procesuální filozofii Alfreda Northe Whiteheada, Grantová agentura České republiky, člen týmu.
 • 2010–2014, Prolematika umění v myšlení Jana Patočky, Grantová agentura České republiky, hlavní řešitel.
 • 2010, New Research in Aesthetics in the Czech Republic and Austria, AKTION Czech Republic – Austria, hlavní řešitel
 • 2007–2009, Estetická dimenze vizualizace kultury, GA408/07/0909, Grantová agentura České republiky, člen týmu

 

Úvod > Katedra > Vyučující > doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.