Diplomní a bakalářský seminář

Bakalářský a diplomní seminář plní dvojí roli pro dvě různé skupiny studentek a studentů:

Ti, kdo se již blíží zakončení svého studia a začali psát svoji bakalářskou či diplomovou práci, mají za povinnost dvakrát na semináři vystoupit (každé vystoupení se odehraje v jiném semestru, aby byl zřetelný vývoj práce) a za každé vystoupení získat zápočet; pro tyto studentky a studenty plní seminář funkci konzultační či poradní (mají možnost konzultovat stav své práce i s jinými kolegyněmi a kolegy, než je školitel/ka) a zároveň vyučující získají jistou kontrolu nad průběhem psaní (aby byl eliminován co největší počet případů, kdy je práce dokončována na poslední chvíli a bez konzultace se školitelem/kou). První vystoupení se může ještě týkat zpřesňování tématu a osnovy práce, ale je povinností již předem si zajistit pro práci školitele a práci oficiálně přihlásit. Druhé vystoupení má již podat zprávu o postupu samotného psaní; může se týkat i dílčího problému, jedné kapitoly, ale musí z něj být zřejmé, v jaké fázi se práce nachází a jak k tématu autor/ka přistupuje. Obě vystoupení předpokládají konzultaci studenta/studentky se školitelem buď nad osnovou práce, nebo nad třetinou napsaného textu. Nezáleží na pořadí, v jakém budete Bakalářský seminář 1 a 2 plnit. Je možné poprvé vystoupit v letním semestru a získat nejprve zápočet za Bakalářský seminář 2. Podstatné pro absolvování obou jsou podmínky uvedené výše (dvě vystoupení ve dvou různých semestrech, předcházející konzultace se školitelem/kou atd.).

Seminář je zároveň otevřený všem ostatním studentům, tj. i těm, kteří se nenacházejí v závěrečné fázi studia, téma bakalářské či diplomové práce přihlášené nemají a bakalářský/diplomní seminář zapsaný také nemají. Pro ty je účast na semináři přínosná v tom smyslu, že si mohou udělat představu o povaze témat, na kterých pracují ostatní, a o charakteru úkolů, s nimiž se během psaní musí potýkat. V důsledku by si měli tito z návštěv seminářů odnést jasný a střízlivý náhled na povahu úkolu, jakým napsání bakalářské/diplomové práce je, co je jeho cílem a jaká jsou kritéria úspěchu.

V každém semestru je možné vystoupit pouze jednou.

V rámci jednoho diplomního semináře mohou vystoupit nanejvýše 3 referující (jedno vystoupení se bude skládat z představení práce na 15 minut a z dalších nanejvýše 15 minut debaty), v rámci bakalářského semináře pak 4 referující (10 minut představení práce, 10 minut debata). Na jednotlivé termíny se mohou zájemkyně a zájemci přihlašovat emailem zaslaným dr. Kubalíkovi (stepan.kubalik@ff.cuni.cz) do 15. března.

Termíny seminářů v LS 2023/2024

21. března – bakalářský seminář (4 místa volná)

4. dubna – diplomní seminář (Alžbeta Hammerová; 2 místa volná)

18. dubna – bakalářský seminář (Kateřina Štětková, 3 místa volná)

2. května – diplomní seminář (Petra Beerová, Anna Gazdíková, Klara Kotas; termín je obsazen)

9. května – bakalářský seminář (Jan Jiřička, Lukáš Knoška, Kateřina Čermáková; termín je obsazen)

 

Úvod > Studium > Diplomní a bakalářský seminář