Doktorské studium

První blok výuky v rámci doktorského studia estetiky je orientován na dějiny evropské estetiky, se zvláštním zřetelem na estetiku osvícenství, romantismu a dějiny české estetiky. Druhý blok představuje estetika XX. století, se zaměřením na fenomenologickou estetiku, pragmatismus, strukturalismus, poststrukturalismus a analytickou estetiku. Vedle filozofie a teorie umění tvoří náplň vědeckopedagogické praxe i estetika mimoumělecká: estetika přírody, krajiny, environmentální estetika a dále problematika aparence, těla a tělesnosti.

  • Přijímací řízení
    • Uchazeč o studium v doktorském studijním programu seznámí zkušební komisi se svým předchozím odborným vývojem, obory předchozího studia, odbornou praxí a publikační činností v oboru či oborech příbuzných.
    • Předloží projekt budoucí doktorské disertační práce, nad kterým je veden odborný rozhovor a v němž se projevuje nejen oborová erudice, ale i podrobná znalost problémového pole, v němž je téma disertační práce situováno.
  • Profil absolventa
    • Absolvent doktorandského studia oboru estetika těží ze současného rozvoje tohoto oboru, jehož těžiště spočívá vedle tradiční filozofické báze v zahrnutí a interdisciplinárním propojení dalších oborů, zejména sémiotiky, hermeneutiky, literární a filmové vědy, psychologie, sociologie a tzv. kognitivních věd.
    • Vedle působení ve vědeckopedagogické sféře, v teorii jednotlivých uměleckých druhů a oblasti mimouměleckého estetična, je schopen koncepční práce i v „aplikovaném výzkumu“, tedy v různých sférách kulturních a uměleckých aktivit, od kurátorství po ediční a nakladatelskou práci, arteterapii, design či ekologickou a environmentální estetiku.

Web pro uchazeče o studium

Informace o přijímacím řízení

Den otevřených dveří: ZRUŠEN

Úvod > Uchazeč > Doktorské studium