Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.

Zaměření: filozofie procesu, pragmatismus, dějiny české estetiky

E-mail: kaplmaff@ff.cuni.cz

Ukončil magisterské studium na katedře estetiky FF UK diplomovou prací „Rytmus, signifikace a Whiteheadovo pojetí krásy (2002)“ a doktorské studium na téže katedře disertační prací „Multiplicita a jedinečnost: Impulsy Whiteheadovy filosofie pro estetiku“. Zaměřuje se na konceptuální síť spojenou s problematikou pojmu události. Centrem jeho pozornosti je vztah této pojmové sítě k pojmu estetické zkušenosti. Vychází především z tzv. filosofie procesu (A. N. Whitehead, H. Bergson, S. Alexander, A. P. Ushenko) a amerického pragmatismu či kontextualismu (J. Dewey, S. C. Pepper). Na katedře estetiky FF UK vyučuje rovněž dějiny české estetiky od druhé poloviny osmnáctého století po současnost.

Publikace (výběr)

 • Monografie
  • O estetických motivech ve filosofickém díle A. N. Whiteheada. Praha: Filozofická fakulta UK, 2005.
 • Články
  • Graham Harman a Alfred North Whitehead: O filosofii, estetice a uměníSešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, č. 21, 2016, s. 66–88.
  • Pragmatismus Johna Deweyho a literární teorie Wolfganga Isera. Svět literatury, č.26 (53), 2016 s. 102–112.
  • John Dewey a problematika objektivity umělecké kritiky. AUC: STUDIA AESTHETICA, V. (1), 2012, s. 97–106.
 • Kapitoly ve sbornících
  • The Act of Reading as a Constitution of Society of Actual Occasions. In: Lamza, Lukas, Dziadkowiec, Jakub (eds.): Recent Advances in the Creation of a Process-Based Worldview: Human Life in Process. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016, s. 146–154.
  • On the Relation of The Function of Reason and Process and Reality. In: Maasen, Helmut, BERVE, Aljoscha (eds.): A.N. Whitehead’s Thought through a New Prism. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016, s. 2–11.
  • Pragmatismus v estetice Karla Čapka, In Bílek, P. a kol. Stopy pragmatismu: Česká literatura a estetika v dotyku s americkým pragmatismem. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016, s. 31-53.
  • Carlsonova environmentální estetika: problematika estetického hodnocení přírody a umění. In: K. Stibral, O. Dadejík (eds.), Krása, krajina, příroda I. Kapitoly o roli estetických hodnot ve vztahu k přírodě, krajině a životnímu prostředí, Praha: Dokořán, 2009, s. 42 – 50.
 • Příspěvky na konferencích
  • Pragmatismus v úvahách o umění Karla Čapka, Pragmatické dimenzie umenia a estetiky, Bratislava, 19. – 21. září 2017.
Úvod > Katedra > Vyučující > Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.