Magisterské studium

Navazující magisterské studium oboru estetika je hluboce založeno v tradici i současnosti výuky tohoto oboru na FF UK v Praze, který se na pražské univerzitě přednáší nepřetržitě od osmnáctého století. Plán studia reflektuje roli a postavení estetiky ve spektru humanitních věd u nás i ve světě a nezbytnost znalosti estetické problematiky pro všechny sféry kulturního a společenského dění. Světové trendy v humanitních disciplínách, ale i v přírodních vědách, politologii a umělecké sféře zdůrazňují a posilují roli estetiky v éře multimédií, reklamy, multikulturality, etnických umění a situují estetiku jako „strategickou“ disciplínu na průsečíku filozofie, psychologie, antropologie, sociologie, kognitivních věd, axiologie, s nezanedbatelnou úlohou tohoto oboru ve filozofii vědy.

 • Přijímací řízení
  • forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
  • počet přihlášených/přijatých v roce 2023: 16/4
  • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium, kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které umožňují i sdružené studium; nelze kombinovat s učitelskými programy
 • přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
  • předměty přijímací zkoušky:
   • oborová erudice, přehled o vývoji a členění oboru
   • rozprava týkající se užší oblasti uchazečova zájmu o obor
   • rozprava nad prostudovanou literaturou
 • další požadavky:
  seznam prostudované odborné literatury (seznam doporučené literatury katedra nezveřejňuje, její výběr ponechává na uchazečích) a 1 výtisk bakalářské práce (v případě, že nebyla bakalářská práce obhájena, přinést abstrakt práce obsahující předmět práce, cíl práce, metodologii práce a literaturu v rozsahu 2–3 normostran) – předkládá se u přijímací zkoušky

Možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze.

 • Profil absolventa
  • Absolvent získává komplexní přehled filozofické estetiky v jejím vývoji v průběhu 20. století až do současného, multiparadigmálního stavu v její diverzitě přístupů a metod. Je obeznámen s historickými kořeny současné situace v oboru a v souladu se svým zaměřením s teoriemi jednotlivých druhů umění (film, literatura, výtvarné umění, hudba), s aktuálním vývojem v mimoumělecké estetice a estetice přírody. Vzhledem k interdiscipli­nární povaze současné estetiky, hraničící s psychologií, sociologií, kognitivními vědami, kulturní antropologií je schopen orientace v rozsáhlé sféře kultury a umění a kreativního přístupu k většině kulturních fenoménů. Může tedy působit jako akademický nebo vědecký pracovník s možností dalšího studia v doktorském programu.
  • Uplatnění však může absolvent nalézt také v mnoha humanitně zaměřených povoláních (kurátor, dramaturg, umělecký kritik, odborný redaktor či státní zaměstnanec) v institucích jako jsou tištěná či internetová média, galerie, muzea, nakladatelství a vydavatelství odborné literatury a beletrie, odbory státních úřadů zabývající se problematikou památkové péče nebo ochranou kulturního dědictví vůbec, problematikou environmentálního rozhodování apod. Široké uplatnění však absolvent nalezne všude tam, kde je vyžadována schopnost samostatného analytického a koncepčního myšlení.

Informace o přijímacím řízení na stránkách FF UKZDE

Aktuální podmínky přijímacího řízení:  ZDE

Den otevřených dveří: sobota 24. 2. 2024 od 10.00 hod. po celý den v Kampusu Hybernská, Hybernská 998/4, Praha 1

 

 

Úvod > Uchazeč > Magisterské studium