Estetické společnosti a časopisy

Ve světě působí desítky estetických společností nebo společností, jejichž aktivity spadají do sféry zájmu tohoto oboru. Mnohé z nich vydávají vlastní časopisy, které jsou někdy dostupné v elektronické podobě.

Estetika: The European Journal of Aesthetics: Časopis navazuje na dlouholetou tradici Estetiky, tradičního českého oborového časopisu vydávaného Ústavem dějin umění Akademie věd ČR již od roku 1964. V roce 2007 se nicméně redakce časopisu přesouvá z ÚDU AV ČR na Katedru estetiky FF UK a od roku následujícího se z původní Estetiky (časopisu publikujícího články převážně v češtině a slovenštině a s redakcí a redakční radou složenou zejména z českých odborníků) stává Estetika: The European Journal of Aesthetics, mezinárodní odborný časopis publikující texty v anglickém a německém jazyce s redakční radou obsazenou pestrým výběrem osobností z řad nejen evropských estetiků. V současném okamžiku je časopis vydáván za podpory FF UK, Mezinárodního visegrádského fondu, ÚDU AV ČR (oficiální vydavatel) a Českého literárního fondu. Nejbližší spolupracovníci redakce přímo se podílející na přípravě jednotlivých čísel časopisu působí na Insitute for Art Theory and Media Research, Eötvös Loránd University, Budapest, dále na Institute of Philosophy, Sociology and Journalism, the University of Gdańsk, a také na Inštitútu estetiky, vied o umení a kulturológie Filozofické fakulty Prešovské univerzity. Více na internetových stránkách časopisu.

Aluze – revue pro literaturu, filozofii a jiné: Časopis vydává Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci. Je zaměřen především na kritickou reflexi literární tvorby (převážně české) a literárněvědných a filosofických problémů současnosti a na mapování a konfrontaci aktuálního teoretického myšlení ve všeobecném kontextu humanitních věd.

European Society for Aesthetics: Evropská estetická společnost byla založena roku 2008 a plánuje každoročně pořádat konferenci (první se koná ve švýcarském Fribourgu 4. až 5. dubna 2009) a podporovat a propagovat aktivity související s estetikou na evropském kontinentě. Individuální členství je zdarma, institucionální bude pravděpodobně zpoplatněno.

American Society of Aesthetics – Aesthetics On-Line: ASA pořádá každý rok vedle velké výroční konference i každoroční konference v každé ze svých tří divizí. Vydává čtyřikrát do roka asi nejznámější estetický časopis vůbec, Journal of Aesthetics and Art Criticism (založen roku 1942, domovem na katedře filosofie na Temple University; odebírá ÚDU a NK, dostupný přes JSTOR).

Association of Art Historians: Britská společnost pro studium dějin umění. Existuje od roku 1974 a každoročně pořádá konferenci.

British Society of Aesthetics: BSA byla založena roku 1960 a jejím cílem je mj. podporovat výzkum umění a zkušeností s ním spojených, a to z filozofického, sociologického, psychologického i pedagogického hlediska. Společnost vydává renomovaný odborný časopis British Journal of Aesthetics (odebírá Ústav dějin umění ČSAV). Dále pořádá každoroční konferenci v Oxfordu, a řadu dalších konferencí, přednáškových cyklů apod. společně s estetiky z ostatních evropských zemí. Dalším projektem BSA je Postgraduate Journal of Aesthetics, který vychází třikrát ročně a je zdarma k dispozici on-line. V časopise najdete často velice inovativní a odvážné texty psané především doktorandy. Zároveň redakce časopisu vyzývá postgraduální studenty, aby jí posílali své příspěvky o jakémkoli tématu v estetice (2000 – 2500 slov).

Canadian Aesthetics Journal – Revue canadienne d’esthétique: Dvoujazyčný elektronický časopis Kanadské společnosti pro estetiku.

College Art Association Americká asociace založená v roce 1911, jejímž cílem je podporovat teoretiky i praktiky v oblasti vizuální kultury. Rozdává řadu cen a stipendií umělcům, kurátorům, uměleckým kritikům atd., podporuje konference, sympózia a výstavy (jejich seznam najdete zde) a vydává vlastní kritický časopis.

Contemporary Aesthetics: Magazín, který sám sebe charakterizuje jako: „mezinárodní, interdisciplinární on-line žurnál současné teorie, výzkumu a aplikace v estetice.“ CA byla založená roku 2003 a jejím šéfredaktorem je Arnold Berleant, profesor na Long Island University. V redakční radě najdete např. Denise Duttona, Garyho Shapiru a Wolfganga Welshe.

Critical Inquiry: Renomovaný interdisciplinární časopis, založený před třiceti lety na University of Chicago. Hlavním editorem je W. J. T. Mitchell. The University of Chicago Press charakterizuje CI takto: „…věrnost přísné vědě spojujeme s živým zájmem o dialog a diskuzi. CI nabízí texty předních a nadějných kritiků, badatelů a umělců, pojednávající o rozličných problémech, jež jsou pro současnou kritiku a kulturu zcela klíčové…“

Deutsche Gesellschaft für Äesthetik Německá společnost pro estetiku se věnuje estetice v německém jazykovém prostřesředí. Nenahlíží na estetiku pouze jako na filosofickou disciplínu, ale snaží se ji dát do kontextu s dalšími příbuznými obory.

Interdisciplines: Francouzko-anglický web pro interdisciplinární výzkum v humanitních vědách. Často se zde konají virtuální tematické konference, kterých se můžete sami zúčastnit.

International Association of Word and Image studies Tato mezinárodní společnost byla založena roku 1987 a usiluje o zkoumání vztahů mezi slovem a obrazem. Jednou za tři roky organizuje konferenci.

International Institute of Applied Aesthetics: Mezinárodní institut pro aplikovanou estetiku je nezávislá akademická organizace založená v roce 1993 ve finském Lahti. Institut organizuje kongresy a pravidelné letní školy o estetice v praxi, estetice prostředí atd. Vydává také on-line magazín IO.

Invisible Culture – An Electronic Journal For Visual Culture: Časopis, který chce svým názvem upozornit na problematičnost jednoduchého spojování vizuální kultury a viditelnosti a tím i na neviditelné vztahy, které vizuální kulturu podmiňují. Časopis vzniknul roku 1998 na Univerzitě v Rochestru a jeho tématicky svázaná čísla jsou zdarma k dispozici on-line.

Journal of Visual Culture: V posledních dvaceti letech jsme v rámci společenských věd svědky exploze teoretického zájmu o vizuální kulturu (visual culture). JVC je mezinárodní elektronický časopis, který publikuje práce o „vizuálním“ z nejrůznějších metodologických pozic.

Nederlands Genootschap voor Esthetica: Nizozemská společnost pro estetiku se zabývá filosofickou a teoretickou reflexí všech uměleckých druhů a uměleckou praxí. Publikuje open access časopis Aesthetic Investigations.

The Nordic Society of Aesthetics: Severská společnost pro estetiku podporuje studium, výzkum a publikační činnost v oblasti estetiky. Publikuje časopis Nordic Journal of Aesthetics a pravidelně organizuje výroční konferenci Společnosti.

Polskie Towarzystwo Estetyczne

SANART: Společnost založená umělci, kurátory, kunsthistoriky, kritiky – lidmi, kteří podle svých slov touží po životě v estetickém prostředí. Původně měli jeden cíl: propagovat vizuální kulturu v Turecku. Později se hlásí přímo k estetice a teorii vizuální kultury a pořádají zajímavá sympozia (‚Umění a prostředí‘, ‚Umění a tabu‘, ‚Umění a poznání‘). Kromě toho nadále organizují výstavy.

SEyTA- la Sociedad Española de Estética y Teoría de las Artes: Španělská společnost pro estetiku založená koncem roku 2013 je asociací sdružující výzkumníky z oblasti estetiky a filosofie umění. Web má pouze španělskou verzi.

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny: Odborné periodikum věnované současnému vizuálnímu umění vydávané Vědecko-výzkumným pracovištěm AVU.

SFE La Société Française d’Esthétique: Francouzská společnost pro estetiku usiluje především o zviditelnění francouzských badatelů v mezinárodním kontextu. Každoročně organizuje kongres a vydává časopis la Nouvelle Revue d’Esthétique.

Slovenská asociácia pre estetiku (SAE): Slovenská asociace pro estetiku sdružuje výzkumné pracovníky, pedagogy a studenty estetiky a usiluje o rozvoj estetiky jako filosofické disciplíny stejně jako o dialog se širší veřejností. Sloveskou asociaci můžete sledovat také na Facebooku.

Societa Italiana d’Estetica: Stránky nemají anglickou verzi, přesto se můžou hodit i těm, kdo nemluví italsky. Je zde totiž slušně zpracovaná bibliografie oboru za posledních několik let, a to nikoliv pouze italské provenience (vědí například o českém vydání Kulkova Umění a falza!)

Společnost pro současné umění: Společnost vytváří od roku 1996 databázi českých výtvarných umělců a galerií. Vstoupit do jejího digitálního archívu můžete ve vybraných institucích (seznam naleznete na stránkách SCA) nebo ze svého domácího PC (za 100 Kč na týden).

Sydney Society of Literature and Aesthetics: Australská a novozélandská společnost se sídlem v Sydney. Společnost pořádá pravidelné semináře (třikrát za semestr) a konference (dvakrát do roka). Společně s University of Sydney vydává časopis Literature and Aesthetics (též dvakrát do roka).

Sztuka i Filozofia V polštině vydávaný časopis Umění a filozofie Institutu filozofie při Varšavské univerzitě.

The International Association of Empirical Aesthetics: Mezinárodní společnost pro empirickou estetiku vznikla roku 1965 a zajímají ji především empirické výzkumy na poli estetiky a umění. Sdružuje psychology, antropology, sémiotiky, sociology s filosofy a umělci. Jednou za dva roky pořádá konferenci.

Visual Anthropology: Stránky věnované vizuální antropologii („visual studies“, „Bildwissenschaf­t“), na kterých najdete informace o novinkách v této oblasti – knihách, časopisech, konferencích – a mnohé další. Sympatické je, že se neorientují výhradně na anglo-americkou oblast.

Úvod > Věda a výzkum > Estetické společnosti a časopisy