Estetika: The European Journal of Aesthetics

Nové číslo Estetiky (Volume 61 – Issue 1 – 2024) vyšlo v březnu 2024. Najdete v něm články o Kantovi, Ingardenovi, kurátorské praxi, architektuře ad.

Více informací

Na okrajích umění

Kniha Na okrajích umění problematizuje a novým způsobem pojímá všeobecně sdílenou představu, podle níž svět umění tvoří oblast nejen odlišnou, nýbrž protikladnou běžnému, každodennímu světu.

Více informací

Louis Cazamian´s Theory of Humour

Monografie se věnuje úvahám francouzského historika a teoretika literatury Louise Cazamiana, které jsou věnovány povaze humoru. Představuje návaznost těchto úvah na Bergsonovu teorii komična jako kontrastu mezi životem a automatismem i na Bergsonovy poznámky věnované humoru jako zvláštnímu typu komické transpozice jazyka. Zároveň však monografie vyzdvihuje, že Cazamian dospívá k vytvoření svébytné teorie.

Více informací

Franz Ficker (1782 – 1849)

Předložená monografie je první kniha o estetice Franze Fickera. Kniha zkoumá teorii nejdůležitějšího univerzitního estetika rakouské monarchie předbřeznového období ze dvou hledisek: institucionálně jako součást rakouské univerzitní politiky a ideově jako součást dějin středoevropské estetiky. Kniha představuje tři nástroje (studijní plány filozofických studií, konkursní zkoušky a učebnice), jež vídeňský dvůr v době restaurace využíval k řízení univerzitní estetiky.

Více informací

Společnost pro estetiku

Společnost pro estetiku při Radě vědeckých společností České republiky je dobrovolnou společenskou organizací vědeckých, vědeckopedagogických a odborných členů v oboru estetiky, filozofie a teorie umění i jednotlivých konkrétních věd o umění. Členství je dále otevřeno rovněž pro studenty a laické příznivce těchto vědních oborů.

Více informací